กรุงเก่า เล่าเรื่อง
  • ฿240.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : วรรณศิริ เดชะคุปต์,ปรีดี พิศภูมิวิถี
  • ISBN : 9789740207450
  • Language : thai
  • Number of Pages : 306
  • File Size : 9.22 MB

กรุงเก่า เล่าเรื่อง สรรนิพนธ์งานเขียนของพระยาโบราณราชธานินทร์ฯ (พร เดชะคุปต์) ผู้เขียน วรรณศิริ เดชะคุปต์,ปรีดี พิศภูมิวิถี เป็นข้อเขียนของ "เจ้าคุณกรุง พระยาโบราณราชธานินทร์ฯ (พร เดชะคุปต์)" ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะช่วยทำให้เห็นภาพและเข้าใจความเป็นเมืองสังคมของอยุธยาในอดีตมากขึ้น พร้อมกันนั้นก็ฉายให้เห็นคุณลักษณะวิธีการทำงาน ตลอดจนการเก็บข้อมูลที่ละเอียดรอบคอบของท่าน เพื่อให้สมกับเป็นนักปราชญ์คนสำคัญของเมืองพระนครศรีอยุธยาอีกบุคคลหนึ่ง สารบัญ ภาคประวัติ - พระยาโบราณราชธานินทร์ฯ (พร เดชะคุปต์) พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - เทศนาจริยประวัติ พระยาโบราณราชธานินทร์ฯ ภาคผลงาน - คำถวายชัยมงคลของข้าราชการ และราษฎรมณฑลกรุงเก่า - พระราชดำรัสตอบข้าราชการ และราษฎรในมณฑลกรุงเก่า - ตำนานกรุงเก่า - ระยะทางเสด็จประพาสลำแม่น้ำน้อยและลำแม่น้ำใหญ่มณฑลกรุงเก่าและมณฑลนครสวรรค์ - ตำนานป้องเพชร - ระยะทางเสด็จพระดำเนินประพาส ทรงบวงสรวงอดีตมหาราช ณ พระราชวังกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลที่ 6 - ระยะทางเสด็จพระดำเนินประพาส ตั้งแต่พระราชวังจันทรเกษมถึงจังหวัดลพบุรีในรัชกาลที่ 6 - ชนต่างด้าวที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนในกรุงศรีอยุธยา เรื่องแก้วรรณคดีพระเจ้าปราสาททอง - พระอธิบายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ คำนิยม พระยาโบราณราชธานินทร์ฯ (พร เดชะคุปต์) เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิต และเป็น "ปรมาจารย์ทางโบราณคดีศรีอยุธยา" ที่มีความรอบรู้ "ทางกว้าง ทางลึก ดังกึกก้อง" ไม่มีใครเสมอเหมือนแม้ทุกวันนี้ ความรู้ คำอธิบายและข้อเขียนที่พระยาโบราณราชธานินทร์ฯ แสดงไว้แล้วในทุกโอกาส เป็นต้นแบบ ต้นทาง และเป็นฐานที่มั่นคง ให้ทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดีกรุงเก่า ได้อาศัยเป็น "คัมภีร์" สำคัญในการศึกษาค้นคว้าต่อๆ กันมา จนทุกวันนี้ -- สด แสงเอียด -- อธิบดีกรมการศาสนา

Write a review

Please login or register to review

Tags: ผศ.ดร.รศ., ประวัติ, พระนครศรีอยุธยา, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line