Bon Voyage บนเส้นทางข้าแผ่นดิน
  • ฿220.00
  • ฿149.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
  • ISBN : 9789740214359
  • Language : thai
  • Number of Pages : 210
  • File Size : 6.11 MB

พบกับบันทึกความทรงจำที่ลูกเขียนถึงพ่อ ผู้เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราและเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผู้ตรวจการราชการกระทรวงมหาดไทย บันทึกความทรงจำชิ้นนี้ เปรียบเสมือนชีวประวัติที่สอดประสานทั้งพ่อและลูก เห็นเส้นทางชีวิตที่ก้าวเดินของแต่ละคน โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อ ข้าราชการที่ทำงานด้วยความสุจริต เห็นประโยชน์ของราษฎรเป็นที่ตั้ง และประพฤติดี เป็นค่านิยมที่ผู้เป็นพ่อได้ปลูกฝังในครอบครัว \"กิตยารักษ์\" จนทำให้ลูกชาย คือ \"ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์\" ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เข้ารับราชการเจริญรอยตามพ่อ โดยเลือกชีวิตเส้นทางข้าราชการในสายกระบวนการยุติธรรมและเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย เพื่อให้ระบบการดำเนินคดีสามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง หนังสือ \"Bon Voyage!...บนเส้นทางข้าแผ่นดิน\" เล่มนี้ จะช่วยให้เห็นความสำคัญของครอบครัว ที่เป็นแรงผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวก้าวเข้าไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งความสำคัญของข้าราชการดีและสุจริต ที่สังคมไทยยังต้องการอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอีกแรงหนึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี สารบัญ 1. เวลาแห่งความทรงจำ 2. เสียงเพลงแห่งความสุข 3. บ้านคลองสวน 4. เข้าพระนคร 5. คล(ร)องรัก 6. สิงห์ตำรา 7. คนรักน้องหมา 8. บ้านไม้ริมบึง (1) 9. บ้านไม้ริมบึง (2) 10. Pearly Shells ฯลฯ คำนิยม ครอบครัวเป็นหน่วยเล็กที่สุดในสังคม สถาบันครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง หนังสือ \"Bon Voyage!...บนเส้นทางข้าแผ่นดิน\" โดย ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นหนังสือที่ผู้ประพันธ์กับบิดาและครอบครัวในแง่มุมต่างๆ เป็นหนังสืออ่านสนุก เพลิดเพลิน ให้แง่คิด มุมมองและแนวทางที่ทันสมัยที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสร้างค่านิยมที่ดีในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม -- พลตำรวจเอก อดุลย์แสงสิงแก้ว -- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ \"คนเป็นผู้ทำให้ตำแหน่งมีเกียรติ ตำแหน่งไม่ได้ทำให้คนมีเกียรติ\" กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เขียน \"Bon voyage!...บนเส้นทางข้าแผ่นดิน\" แบบอย่างเรียบๆ ง่ายๆ อุ่นอวลด้วยความรักและความทรงจำที่เป็นอิจสระจากความอาลัยอาวรณ์ คำว่า \"Bon Voyage!\" บนปกนี้ เป็นการโบกลาความทรงจำที่รุ่มรวยงดงาม โบกลาด้วยปัญญาที่รู้ว่า ความทรงจำนั้นจะเปลี่ยนเลือนหายไปได้ตามกฎแห่งอจิจตา ดังที่คุณกิตติพงษ์เขียนไว้ว่า \"...วันข้างหน้า...เราอาจพบว่าแม้ ความทรงจำ และ ความรู้สึก ก็ไม่อาจเรียกคืนมาได้อีก -- คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ -- ผมรู้จักอาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ มาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังรับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด สำหรับผม หนังสือ \"Bon Voyage!\" เล่มนี้นอกจากจะอ่านสนุกและให้ความรู้แล้ว ยังเป็นเหมือนหนังสือธรรมเล่มหนึ่ง เพราะมีคติสอนผู้อ่านทั้งที่เป็นและไม่เป็นข้าราชการให้เห็นคุณค่าของความสุจริตด้วย -- พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร -- อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ, บุคคล, บันทึก, ความทรงจำ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line