งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง
  • ฿390.00
  • ฿279.00

งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง เป็นผลิตผลของคณะนักวิชาการ ที่สนใจเรื่องสหวิทยาการมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับ "งานพระเมรุ" แต่ยืนอยู่บนกรอบกว้าง ๆ ใน 2 ประเด็น คือ "พื้นที่" และ "เรื่องทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระเมรุ" ผู้เขียน ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ ธรรมเนียมการปลงศพ มีมาแต่สมัยสุวรรณภูมิ อันเป็นการระลึกถึงผู้วายชนม์ที่ได้ถอดดวงจิตออกเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ แสดงให้เห็นถึงพลังสำคัญที่ครอบทับจิตใจมนุษย์ก็คือ "ความรักและความผูกพัน" ของผู้ยังดำรงอยู่ที่มีต่อชีวิตอันเป็นที่รักได้จากไป ผ่านการจัดพิธีกรรมทรงพลังในการส่งบุคคลอันเป็นที่รักให้เดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ จากธรรมเนียมการปลงศพ สู่งานพระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับ "งานพระเมรุ" ในช่วงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมธรรมเนียมพระบรมศพ สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ และวัฒนธรรมร่วมในสุวรรณภูมิ ซึ่งไม่เพียงนำเสนอแค่พระราชพิธีของกษัตริย์เท่านั้น หากแต่ยังขยายประเด็นไปถึงสังคมพหุวัฒนรรมทุกพื้นที่ของอุษาคเนย์อีกด้วย สารบัญ บทความพิเศษ - ปกิณกะเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จากสุวรรณภูมิ...สู่อุษาคเนย์ - ปริศนาสถูปหินสมัยทราวดี - ปราสาทนกหัสดิลิงค์แห่งแผ่นดินล้านนา - ปราศ่าดจองแฟะหลิกยาจก์: ปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญ - "พระเมรุ" สถาปัตยกรรมสุดท้ายของชีวิตบนดินแดนสุดท้าย ของฮินดูชนแห่งหมู่เกาะอินโดนีเซีย จากอยุธยา... สู่รัตนโกสินทร์ - เรื่องจดหมายการพระศพสมเด็จพระรูป วัดพุทไธสวรรย์ กรุงเก่า - คำให้การเกี่ยวกับเหตุการณ์สมัยอยุธยาตอนปลาย (คัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระเมรุ) - งานพระเมรุ : พระราชพิธีสะท้อนทิพภาวะแห่งองค์พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา ฯลฯ เรื่องเล่าจากจิตรกรรมฝาผนัง : ภาพจิตรกรรมฝาผนังงานพระเมรุและเรื่องเกี่ยวเนื่อง - มหรสพสมโภช และการละเล่นในงานพระเมรุสู่งานจิตรกรรมฝาผนัง งานพระบรมศพพระพุทธเจ้าในจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ - จิตรกรรมฝาผนังตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระในความสัมพันธ์กับคัมภีร์ทางศาสนา - บันทึกประวัติศาสตร์ในโลกจินตนาการ: พระเมรุในจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง รามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
รากเหง้า บรรพชนคนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ Ebook

฿190.00 ฿149.00

Tags: สถาปัตยกรรม, ประวัติศาสตร์ไทย, พิธีทางศาสนา, ความเป็นอยู่, ประเพณีพิธีศพ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line