กับดักสัตว์ไทยประดิษฐ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน กับดักวิถี
  • ฿230.00
  • ฿179.00

กับดักสัตว์ไทยประดิษฐ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน กับดักวิถี ผู้เขียนได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี ซึ่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านที่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นับวันจะหายไปจากท้องถิ่น ผู้เขียนจึงหยิบยกกับดักสัตว์ต่างๆ ผู้เขียน พรศิริ บูรณเขตต์ "จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์" เห็นความสำคัญของเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ที่เปี่ยมไปด้วย "คุณค่าทางภูมิปัญญาชาวบ้าน" นับวันเครื่องมือเหล่านี้จะหายไปจากท้องถิ่นเพระสภาพธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เครื่องมือบางอย่างไม่ได้ใช้งาน ลุงจ่าจึงสั่งสม เครื่องมือแต่ละชิ้นต้องขอซื้อจากชาวบ้าน ไม่ได้มาแบบฟรีๆ แล้วจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้เงินส่วนตัวของลุงจ่าสร้างอาคารจัดแสดงทำด้วยความมุ่งมั่นเพื่ออนุรักษ์สืบทอดความรู้พื้นบ้าน แต่ลุงจ่าไม่ได้ดูแลพิพิธภันฑ์เพียงผู้เดียว ได้พรศิริ บูรณเขตต์ บุตรสาวเข้ามาช่วยงานอย่างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ยึดมั่นเจตนารมณ์ของลุงจ่าที่ต้องการเผยแพร่ความรู้แก่คนรุ่นหลัง ทั้งๆ ที่รู้ว่างานพิพิธภันฑ์นันไม่ได้ทำกำไรแก่ครอบครัว และความรู้ดังกล่าวได้รวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ...พรศิริอธิบายถึงเครื่องมือประเภทกับดักสัตว์ตั้งแต่ลักษณะของเครื่องมือ วิธีการใช้ พร้อมภาพลายเส้นแสดงวิธีการใช้ ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากขึ้น และสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนกับการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอย่างพออยู่พอกิน...(จากปกหลัง) สารบัญ - กรงดักแมลงสาป : ปราบยอดนักไต่ - กรงตาแมว : สุดยอดเทคโนโลยีดักหนู - กรบ : โดดเด่นทั้งรูปลักษณ์และสมรรถนะ - กระแตะดักนก : ความเหนียวเป็นต่อ เสียงล่อเป็นเหตุ - กระบอกดักลิง : ลิงไม่มีรอด - กับแขวน : "กับ" กับการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด - กับดักงู : งูร้ายตายสถานเดียว - กาจับหลัก : เพชฌฆาตความมืด - ข่ายดักงู : ธรรมดา (ไม่) สามัญ - ข่ายนกคุ้ม : ความเหมือนที่แตกต่าง - ครอบงาม : เครื่องมือของคนหาค่ำกินเช้า - ครอบปลาหมู : รูลำเลียงอาหาร - ครืน : วิทยาการจัดการไก่ ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: เครื่องมือดักสัตว์, กรงดักสัตว์, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ศิลปวัฒนธรรม, ฉบับพิเศษ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line