Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด
  • ฿160.00
  • ฿149.00

"Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด" เล่มนี้ จะมาเผยกลยุทธ์การขึ้นเป็น "สุดยอด" Brand ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนวิธีการสร้าง Brand ใหม่ พร้อมทั้งแนะนำเคล็ดลับวิธี "การสื่อสาร" ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเสนอทิศทางในอนาคต ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของ "ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ" นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ที่มีผลงานและประสบการณ์การบริหารงานสื่อสารระดับบุคคล องค์กร และระดับประเทศมากกว่า 25 ปี สารบัญ 1. ปฐมเหตุเเห่งการใช้ Brand Image ท่ามกลาง สภาวการณ์เเข่งขัน 2. การบริหารองค์กรกับภาพลักษณ์ตราสินค้า 3. การสร้าง Brand Image ที่ชัดเจนเเละสื่อสารให้โดนใจ 4. การเปลี่ยนเเปลงโครงสร้างของสภาวะเเวดล้อม กับการปรังองค์กรเพื่อเสริมศักยภาพของ Brand Image 5. สถานการณ์การเเข่งขันของ Brand Image ระหว่างประเทศ 6. กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า 7. "การสื่อสาร" หัวใจสำคัญของการสร้าง Brand Image 8. เนื้อหาในการสื่อสารเพื่อสร้าง Brand Image 9. การสื่อสารเพื่อเเสดงคุณค่าของ Brand Image 10. มิติเเห่งคุณค่าของ Brand Image ต่อการบริหารองค์กร ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: การตลาด, การบริหาร, ธุรกิจแบรนด์, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line