ศิลปะชวา
  • ฿175.00
  • ฿149.00

ศิลปะชวา เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านศิลปกรรมโบราณ ผู้เขียน รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี ศิลปะชวา เป็นหนังสือหนึ่งในชุด "ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน" ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศอินโดนีเซีย ศิลปะชวา แบ่งออกเป็นหมู่เกาะ โดยหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงชวาตะวันออก ที่มีแหล่งโบราณสถานที่เรียกว่า "จันทิ" อยู่มากมาย จันทิเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย นอกจากนี้แล้วผู้เขียนยังตีความภาพสลักบางส่วนของบุโรพุทโธ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอีกด้วย และสำหรับเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทย ย่อมมีเทวลัยที่จะกล่าวถึงด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือ เป็นหนังสือภาษาไทยเพียงไม่กี่เล่มที่มีข้อมูลของศิลปะในประเทศอินโดนีเซียอย่างครบถ้วน สารบัญ 1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะในประเทศอินโดนีเซีย 2. จันทิบนที่ราบสูงเดียง จันทิเมนดุตและจันทิปะวน 3. บุโรพุทโธ สถูปที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในศิลปะชวา 4. จันทิในศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย 5. ศิลปะชวาภาคตะวันออก 6. ศิลปะบาหลี 7. สังเขปอิทธิพลศิลปะอินเดียต่อศิลปะศรีวิชัยทางภาคใต้ของประเทศไทย คำนิยม คณะผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ทั้งคนไทยและประชาคมอาเซียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ลึกซึ้งขึ้น ซึ่งการทำความเข้าใจในงานศิลปกรรมร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ของประชาคมอาเซียนที่จะขับเคลื่อนไปในอนาคต อันจะเป็นผลดีต่อกันมากกว่าที่แต่ละชาติจะหวังผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ -- ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ -- ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2556

Write a review

Please login or register to review

Tags: ประวัติศาสตร์, ศิลปกรรม, ศิลปะ, ประวัติศาสตร์, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line