มันยากที่จะเป็นมลายู
  • ฿260.00
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
  • ISBN : 9789740215189
  • Language : thai
  • Number of Pages : 314
  • File Size : 8.38 MB

มันยากที่จะเป็นมลายู หนังสือเล่มนี้มีคุณูปการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นมลายู และอาจรวมถึงความเป็นไทยด้วย ผู้เขียน ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ มลายูที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกกีดกันจากรัฐส่วนกลางมานานหลายทศวรรษ เป็นปัญหาที่รัฐไม่สามารถเข้ามาแก้ไขได้นับหลายต่อหลายปี ซึ่งแท้จริงแล้วรัฐเองเป็นส่วนที่เข้าไม่ถึงกลุ่มคนนี้หรือไม่ มันยากที่จะเป็นมลายู คือหนังสือที่เสมือนกระบอกเสียงของชาวมลายูในชายแดนใต้ ที่สะท้อนออกมาเป็นตัวหนังสือ จากการบุกเบิกลงพื้นที่ของอาจารย์หนุ่ม ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ นานหลายต่อหลายปี เพื่อนำข้อความ ข้อคิดเห็น สำนึกคิดของชาวมลายูมาถ่ายทอดเรียงร้อยเป็นตัวอักษรให้สังคมรับรู้ ประวัติศาสตร์บอกเล่าคือข้อมูลที่เพิกเฉยไม่ได้ เพราะข้อมูลเหล่านี้คืออานุภาพของประชาชนผู้มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ สารบัญ 1. ทางแพร่ของการศึกษาชาติพันธุ์ 2. ภาพแทนตนของปัตตานี : ประวัติศาสตร์ ผู้คน และมุมมองเรื่องความขัดแย้ง 3. ฮิกายัตป๊ะนาเฆะ : "ภูมิทัศน์ของอดีต" ในเรื่องเล่า 4. รอยตะเข็บในความเป็นมลายู : การต่อรองของกลุ่มต่าง ๆ ในกระแสอิสลามานุวัตร 5. "ความเป็นมลายู" ในบริบทของอำนาจรัฐ - บทสรุป มันยากที่จะเป็นนายู

Write a review

Please login or register to review

Tags: สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, กลุ่มชาติพันธุ์, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line