เขมรรบไทย
  • ฿285.00
  • ฿249.00

เขมรรบไทย ว่าด้วยประวัติศาสตร์การสงครามระหว่างไทย-เขมร ผู้เขียน ดร. ศานติ ภักดีคำ "เขมรรบไทย" เล่มนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของ "ดร.ศานติ ภักดีคำ" ผู้เขียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามในประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยศึกษาจากหลักฐานที่ปรากฏทั้งในเอกสารไทย เอกสารของกัมพูชา และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทและที่มาที่ไปของสงครามที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมุมมองและทัศนคติของชาวกัมพูชาที่มีต่อสงครามในประวัติศาสตร์ ซึ่งน่าจะช่วยเปิดประเด็นให้เกิดความเข้าใจถึงบริบทความสัมพันธ์และสงครามระหว่างไทย-กัมพูชาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเอง สารบัญ 1. ความสัมพันธืไทย-กัมพูชา : สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา 2. เขมรรบไทย : สมัยกรุงศรีอยุธยา 3. "ขอมแปรพักตร์" สงครามเขมรไทย : ครั้งแรกในประวัติศาสตร์อยุธยาจริงหรือ 4. เขมรเสีย "เมืองพระนคร" : ในการรับรู้ของไทย-กัมพูชา 5. สงครามไทย-เขมร ที่มาของชื่อ "เสียมเรียบ" : ที่ไม่ปรากฎในเอกสารไทย 6. เขมรรบไทย : ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 7. พระยาลแวกรบไทย : ในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา : เขมรแปรพักตร์อีกหรือ 8. พระนเรศวรตีเมืองละแวก : พระยาละแวกไม่ได้ถูกปฐมกรรม 9. "เสียมจังกาง" ความพ่ายแพ้ของกองทัพสยาม : สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 10. "ญวนละแวกตีแตกเข้ามา" สมเด็จพระเจ้าท้ายสระกับสงครามเขมรครั้งสุดท้ายสมัยอยุธยา ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
America First รบเถิดอรชุน Ebook

฿240.00 ฿199.00

Tags: สงครามไทย, กัมพูชา, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line