พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
  • ฿280.00
  • ฿209.00

อธิบายถึงการสร้างความทรงจำเกี่ยวกับพระประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมีโดยพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิเคราะห์ภูมิหลังของการถวายตัว โดยเฉพาะภูมิหลังที่เกี่ยวกับอำนาจทางเศรษฐกิจ-การเมืองของเจ้าเชียงใหม่และพระมหากษัตริย์แห่งสยามในช่วงเวลาแห่งการถวายตัว มีผลโดยตรงต่อสถานภาพของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทั้งในช่วงของการเดินทางและเมื่อเสด็จมาประทับในราชสำนักฝ่ายในที่กรุงเทพฯ แล้ว นอกจากนี้ ผู้เขียนยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก ทั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับเจ้านายกรุงเทพฯ รวมทั้งความสัมพันธ์กับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์จากป่าไม้ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี...(บางส่วนจากปกหลัง) สารบัญ - คำนำเสนอ - คำนำ - บทนำา - ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการถวายตัวพระราชชายาเจ้าดารารัศมี - ความหมายทางการเมืองของการสร้างอัตลักษณ์และความทรงจำเกี่ยวกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2416 - 2500 - การสร้างความทรงจำเกี่ยวกับพระราชชายาเจ้าดารารัสมี - บทสรุป

Write a review

Please login or register to review

Tags: ebook, bookcaze, matichon

line