ตำนานพระแก้วมรกต
  • ฿460.00
  • ฿349.00

ตำนานพระแก้วมรกต เนื้อหาเกี่ยวกับ ตำนานของพระแก้วมรกต ในอดีตก่อนที่จะเข้ามาในเมืองไทย โคลงนิราศหริภุญชัยพระรัตนปฏิมา ตำนานพระแก้วมรกต/พระรัตนปัญญาเถระ แต่งเป็นภาษาบาลี ผู้เขียน พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ เนื้อหาเกี่ยวกับ ตำนานของพระแก้วมรกต ในอดีตก่อนที่จะเข้ามาในเมืองไทย มีรายละเอียดดังนี้ โคลงนิราศหริภุญชัยพระรัตนปฏิมา ตำนานพระแก้วมรกต/พระรัตนปัญญาเถระ แต่งเป็นภาษาบาลี โคลงเรื่องมังทรารบเชียงใหม่ รัตนพิมพวงศ์ ตำนานพระแก้วมรกต/พระพรหมราชปัญญา แต่งเป็นภาษาบาลี รัตนพิมพวงศ์ ตำนานพระแก้วมรกต/พระยาธรรมปโรหิต(แก้ว) แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย ตำนานพระแก้วมรกต(ฉบับหลวงพระบาง) ตำนานพระแก้วมรกต(ฉบับกัมพูชา) เรื่องอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันลงมากรุงธนบุรี/จากจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี เรื่องอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันลงมากรุงธนบุรี/พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หมายรับสั่ง เรื่องโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ เสด็จขึ้นไปรับพระแก้วมรกตที่ท่าเจ้าสนุก จังหวัดสระบุรี ตำนานพระแก้วมรกต/พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำนานพระแก้วมรกต สำหรับอาลักษณ์อ่าน ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดสวดมนต์เย็น พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล/พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (แก้วมรกต)/พระนิพนธ์ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ โรงพระแก้วมรกต วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) บ้านเมืองที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ภาพจิตรกรรมเรื่องรัตนพิมพวงศ์ (ตำนานพระแก้วมรกต) พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต สารบัญ โคลงนิราศหริภุญชัย พระรัตนปฏิมา ตำนานพระแก้วมรกต/พระรัตนปัญญาเถระ แต่งเป็นภาษาบาลี โคลงเรื่องมังทรารบเชียงใหม่ รัตนพิมพวงศ์ ตำนานพระแก้วมรกต/พระพรหมราชปัญญา แต่งเป็นภาษาบาลี รัตนพิมพวงศ์ ตำนานพระแก้วมรกต/พระยาธรรมปโรหิต(แก้ว) แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย ตำนานพระแก้วมรกต(ฉบับหลวงพระบาง) ตำนานพระแก้วมรกต(ฉบับกัมพูชา) เรื่องอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันลงมากรุงธนบุรี/จากจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี เรื่องอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันลงมากรุงธนบุรี/พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หมายรับสั่ง เรื่องโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ เสด็จขึ้นไปรับพระแก้วมรกตที่ท่าเจ้าสนุก จังหวัดสระบุรี ตำนานพระแก้วมรกต/พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำนานพระแก้วมรกต สำหรับอาลักษณ์อ่าน ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดสวดมนต์เย็น พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล/พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (แก้วมรกต)/พระนิพนธ์ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ โรงพระแก้วมรกต วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) บ้านเมืองที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ภาพจิตรกรรมเรื่องรัตนพิมพวงศ์ (ตำนานพระแก้วมรกต) พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

Write a review

Please login or register to review

Tags: ebook, bookcaze, matichon, ตำนานพระแก้วมรกต

line