ปราสาทขอมในดินแดนไทย ความเป็นมาและข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ
  • ฿280.00
  • ฿209.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ผศ. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
  • ISBN : 5522300035810
  • Language : thai
  • Number of Pages : 202
  • File Size : 32.81 MB

เนื้อหากล่าวถึงข้อมูลด้านต่างๆ ของปราสาทขอมไม่ว่าจะเป็น ประวัติการสร้าง ยุคสมัย องค์ประกอบส่วนต่างๆ ของปราสาท รวมทั้งประเด็นสำคัญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเกี่ยวกับปราสาทขอมในดินแดนไทยในยุคต่างๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เชื่อมโยงมายังพระปรางค์ในศิลปะสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์อีกด้วย ผู้เขียนได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงาม ควรค่าแก่การศึกษา เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ศิลปะ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป สารบัญ ส่วนที่ 1 ศิลปะขอมในประเทศไทย - เกริ่นนำ - ชื่อเรียกแบบต่างๆ - การแบ่งยุคสมัย ฯลฯ ส่วนที่ 2 สังเขปปราสาทในวัฒนธรรมขอม - ปราสาทขอมคืออะไร - ปราสาทขอมแบบต่างๆ - ความสัมพันธ์ระหว่าชุมชนกับปราสาท ฯลฯ ส่วนที่ 3 ปราสาทขอมในดินแดนไทย จากยุคแรกเริ่มจนยุคสุดท้าย - ปราะสาทขอมในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 - 14 - ปราะสาทขอมในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 - ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 16 - ปราะสาทขอมในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16 - พุทธศตวรรษที่ 18 ส่วนที่ 4 พระปรางค์ไทยมรดกจากปราสาทขอม - พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี - พระปรางค์วัดพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - พระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เสียดินแดนมลายู : ประวัติศาสตร์ชาติฉบับ Plot Twist Ebook

฿260.00 ฿199.00

Tags: โบราณ, สถาน, ปราะสาทขอมไทย, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line