งานช่าง สมัยพระนั่งเกล้าฯ
  • ฿280.00
  • ฿209.00

งานช่าง สมัยพระนั่งเกล้าฯ ทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่นเหมือนเรื่องวัด เวียนแต่ตรัสถามไต่ให้ใฝ่ฝัน... (เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติรัชกาลที่ 3 แต่งโดยเสมียนมี) ผู้เขียน ศักดิ์ชัย สายสิงห์ การศึกษางานศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 ในครั้งนี้เป็นเพียงมุมมองหนึ่งที่พยายามสะท้อนให้เห็นถึงพระราชศรัทธาปณิธานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อการพระศาสนาและงานศิลปกรรมที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นทั้งในส่วนที่มีการสร้างใหม่ การบูรณปฏิสังขรณ์ ซึ่งถือเป็นการรวบรวมศิลปวิทยาการต่าง ๆ อันแสดงให้เห็นถึงการใช้วัดเป็นศูนย์กลางของพระศาสนาและการศึกษาอย่างแท้จริง (บางส่วนจากคำนำ) สารบัญ 1 การสถาปนาวัด ในสมัยรัชกาลที่ 3 2 การปรับเปลี่ยนรูปแบบพระอุโบสถ พระวิหารและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของวัดที่สถาปนาในสมัยรัชกาลที่ 3 3 เจดีย์ทรงปรางค์ เจดีย์ทรงเครื่อง เอกลักษณ์ของเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่ 3 4 งานประติมากรรม 5 วิเคราะห์สรุปแนวพระราชศรัทธาปณิธานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา

Write a review

Please login or register to review

Tags: งานช่าง สมัยพระนั่งเกล้าฯ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line