40 พระอรหันต์ บรรลุธรรมพุทธสมัย
  • ฿195.00
  • ฿149.00

40 พระอรหันต์ บรรลุธรรมพุทธสมัย เรียนรู้ประวัติ 40 พระอรหันต์สำคัญ ทั้งคุณความดีและการประพฤติตนอันงดงาม หานทางกว่าจะไปถึงซึ่งการบรรลุธรรม ผู้เขียน เสฐียรพงษ์ วรรณปก รวบรวมประวัติ 40 พระอรหันต์ สำคัญในสมัยพุทธกาล อาทิ สิบอรหันต์ต้นพุทธกาล สิบอรหันต์ชีวิตพิสดาร สิบอรหันต์น้อย เเละสิบอรหันต์หญิง ด้วยการใช้ภาษาที่เรียบง่าย แต่มีลีลาเฉพาะตัวของ \"เสฐียรพงษ์ วรรณปก\" ผู้คลุกคลีกับงานเขียนทางพุทธศาสนามายาวนาน แฝงไปด้วยสาระความรู้เรื่องคุณความดี รวมถึงการประพฤติตนและคติธรรมอันงดงามที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิต สารบัญ สิบอรหันต์ ต้นพุทธกาล - อานันท้อ (พระอานนท์) - เสี่ยหลีฮูก (พระสารีบุตร) - ปู่เล่าน่า (พระปุณกะ) ฯลฯ สิบอรหันต์ ชีวิตพิสดาร - พระสีวลี : ผู้มีลาภมาก - พระจูฬปันถก : พระปัญญาทึบผู้แตกฉาน - พระลกุณฏกภัททิยะ : พระเถระเตี้ยผู้มีเสียงไพเราะ ฯลฯ สิบอรหันต์น้อย - สามเณรราหุล : บิดาแห่งสามเณรทั้งหลาย - สามเณรสังกิจ : สามเณร \"เกี่ยว\" ผู้กล้าหาญ - สามเณรสานุ : เณรหนุ่มเสียงทอง ผ้าเหลืองร้อน ฯลฯ สิบอรหันต์หญิง - พระมหาปชาบดีโคตมี : ผู้ปฏิบัติได้ซึ่งกฏเหล็ก 8 ประการ - พระเขมาเถรี : ผู้เลิศในทางมีปัญญามาก - พระอุบลวรรณาเถรี : อัครสาวิกาเบื้องซ้าย ฯลฯ พระอรหันต์, ศาสนาพุทธ, พุทธสาวก, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน, 40 พระอรหันต์ บรรลุธรรมพุทธสมัย

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line