ศิลปะเวียดและจาม
  • ฿160.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
  • ISBN : 9789740213116
  • Language : thai
  • Number of Pages : 194
  • File Size : 9.88 MB

ศิลปะเวียดและจาม เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านศิลปกรรมโบราณ ผู้เขียน ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ศิลปะเวียดและจาม เป็นหนังสือหนึ่งในชุด "ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน" ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนามโบราณสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 อาณาจักรอย่างชัดเจน คือ อาณาจักรเวียด และอาณาจักรจามแต่ละอาณาจักรจะมีอัตลักษณ์ด้านศิลปกรรมแตกต่างกัน โดยอาณาจักรเวียด จะมีศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเป็นหลัก ส่วนอาณาจักรจาม จะมีศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรและอินเดีย การศึกษาศิลปะทั้งสองดินแดนจะช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเวียดนามได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ส่วนสำคัญประการหนึ่งคือ ศิลปกรรมของเวียดและจามได้ส่งอิทธิพลเข้ามาสู่ดินแดนไทย อันเป็นความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่สามารถพบได้ทั่วไปของประเทศในแถบอาเซียน สารบัญ 1. ประวัติศาสตร์ สังคม เเละวัฒนธรรม 2. ประวัติศาสตร์ศิลปะเวียดเเละจาม 3. เเหล่งเรียนรู้เเละสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ 4. ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะกับดินเเดนไทย 5. บทสรุป คำนิยม คณะผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ทั้งคนไทยเเละประชาคมอาเซียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมซึ่งกันเเละกันได้ลึกซึ้งขึ้น ซึ่งการทำความเข้าใจในงานศิลปกรรมร่วมกันจะเป็นเเนวทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเข้าใจเเละความร่วมมือร่วมใจกันในเชิงสร้างสรรค์ของประชาคมอาเซียนที่จะขับเคลื่อนไปในอนาคต อันเป็นผลดีต่อกันมากกว่าการที่เเต่ละชาติจะหวังผลประโยชน์ตอบเเทนทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ -- ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ -- ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ศิลปะเขมร Ebook

฿170.00 ฿119.00

ศิลปะพม่า Ebook

฿295.00 ฿199.00

สรรพสัตว์ในงานสถาปัตยกรรมไทย Ebook

฿165.00 ฿119.00

Tags: ภาควิชาประวัติศาสตร์, ศิลปะ, คณะโบราณคดี, ศิลปะเวียดและจาม, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line