ศิลปะเขมร
  • ฿170.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ผศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ
  • ISBN : 9789740213246
  • Language : thai
  • Number of Pages : 234
  • File Size : 11.94 MB

ศิลปะเขมร เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านศิลปกรรมโบราณ ผู้เขียน ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ผศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ "ศิลปะเขมร" เป็นหนังสือหนึ่งในชุด "ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน" ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศกัมพูชา ศิลปะเขมร สามารถแบ่งยุคสมัยหลักๆ ออกเป็น สมัยก่อนเมืองพระนคร สมัยเมืองพระนคร และสมัยหลังพระนคร แต่ละยุคสมัยมีเอกลักษณ์ที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากหลากศาสนาทั้งพรามหณ์-ฮินดู และศาสนาพุทธ โดยเฉพาะสมัยหลังพระนครที่สะท้อนถึงอิทธิพลจากศิลปะไทยเข้าไปมาก นอกจากนี้ ส่วนสำคัญประการหนึ่งคือ ศิลปกรรมของเขมรได้ส่งอิทธิพลเข้ามาสู่ดินแดนไทย อันเป็นความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่สามารถพบได้ทั่วไปของประเทศในแถบอาเซียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อศิลปะเขมรและความสัมพันธ์กับศิลปะไทย หนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้เห็นภาพพจน์และตัวตนของกัมพูชาที่ปรากฎในหลักฐานศิลปกรรม ตลอดจนสะท้อนภาพความสัมพันธ์กับประเทศไทย ทั้งในฐานะของผู้รับและผู้มอบ อันไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สารบัญ 1. ประวัติศาสตร์ สังคม เเละวัฒนธรรม 2. ประวัติศาสตร์ศิลปะเขมร 3. เเหล่งเรียนรู้เเละสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ 4. ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะกับดินเเดนไทย คำนิยม ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ทั้งคนไทยเเละประชาคมอาเซียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมซึ่งกันเเละกันได้ลึกซึ้งขึ้น ซึ่งการทำความเข้าใจในงานศิลปกรรมร่วมกันจะเป็นเเนวทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเข้าใจเเละความร่วมมือร่วมใจกันในเชิงสร้างสรรค์ของประชาคมอาเซียน ที่จะขับเคลื่อนไปในอนาคต อันจะเป็นผลดีต่อกันมากกว่าการที่เเต่ละชาติจะหวังผลประโยชน์ตอบเเทนทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ -- ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ --

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ศิลปะลาว Ebook

฿180.00 ฿119.00

ศิลปะเวียดและจาม Ebook

฿160.00 ฿119.00

Tags: ศิลปะเขมร, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line