มหาธาตุ
  • ฿230.00
  • ฿179.00

มหาธาตุ พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์กลางเมืองโบราณ จากมุมมองด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ผู้เขียน ดร. ธนาธร กิตติกานต์ \"มหาธาตุ\" สถาปัตยกรรมศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธศาสนา อันมีร่องรอยสืบเนื่องจากพุทธศิลป์ลังกา จนส่งอิทธิพลด้านคติความเชื่อ แนวคิด และรูปแบบการสร้างมหาธาตุสู่ดินแดนไทย ผลงานการศึกษา มหาธาตุในดินแดนไทย เล่มนี้ เป็นการเปิดประเด็นวิชาการใหม่ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีหลายประเด็น อาทิเช่น เหตุใดจึงสถาปนามหาธาตุไว้ใจกลางเมือง ความเป็นมหาธาตุในเมืองเกี่ยวข้องอย่างไรกับการสร้างตรีมุขและการประดับเจดีย์ยอดบนตรีมุข นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงพัฒนาการของมหาธาตุตั้งแต่ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงยุคสมัยรัตนโกสินทร์ ถือได้ว่าเป็นการรวบรวมและศึกษามหาธาตุในดินแดนไทยไว้ได้อย่างครบถ้วน สารบัญ บทนำ : ที่มาของธาตุบูชาและการสร้างสถูปคู่บ้านคู่เมือง 1. ศรีลังกา : ต้นแบบของมหาธาตุในดินแดนไทย 2. มหาธาตุยุคแรกในดินแดนไทย 3. มหาธาตุแห่งอาณาจักรสุโขทัย 4. มาหาธาตุแห่งอาณาจักรล้านนา 5. มหาธาตุแห่งอาณาจักรอยุธยา 6. มหาธาตุแห่งสมัยรัตนโกสินทร์ บทสรุป : พัฒนาการของการสถาปนามหาธาตุในดินแดนไทย

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line