ประวัติศาสตร์ \"สุโขทัย\" ที่เพิ่งสร้าง
  • ฿210.00
  • ฿149.00

ประวัติศาสตร์ \"สุโขทัย\" ที่เพิ่งสร้าง เมื่อคนสมัยกรุงเทพฯ เขียนประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่สัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ ผู้เขียน วริศรา ตั้งค้าวานิช เมื่อคนสมัยกรุงเทพฯ เขียนประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่สัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ ศึกษาการสร้างความเป็น \"สุโขทัย\" ในทางประวัติศาสตร์ซึ่งสัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ ในช่วง พ.ศ. 2450 – 2534 แล้วแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง พ.ศ. 2450 – 2495 ซึ่งเป็นช่วงที่สร้างให้สุโขทัยมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติ สร้างความเป็นไทย ความเป็นอุดมคติ โดยชนชั้นนำ นักประวัติศาสตร์สามัญชน และประวัติศาสตร์สุโขทัยที่สร้างในช่วงนี้ได้กลายมาเป็นประวัติศาสตร์กระแหลักในสังคมไทย และตั้งแต่ พ.ศ. 2496 – 2534 เป็นช่วงที่มีการสืบทอดประวัติศาสตร์กระแสหลัก ขณะเดียวกันก็มีประวัติศาสตร์กระแสรองขึ้นมาโต้แย้ง อีกทั้งยังเป็นช่วงที่เริ่มมีการเข้าไปจัดการบูรณะฟื้นฟูเมืองเก่าสุโขทัย จัดตั้งให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์และสร้างสถานที่ประเพณีประดิษฐ์ต่างๆ ขึ้นมารองรับแนวคิดกระแสหลัก สารบัญ 1. บทนำ 2. สืบร่องรอยบรรพ์ : ความคิดและความรู้ เกี่ยวกับ \"อดีต\" ของสุโขทัย ก่อน พ.ศ. 2450 3. สร้างชาติ : การสร้างประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 2450-2495 4. สร้างอุดมคติ : การสร้างความเป็นไทยในประวัติศาสตร์สุขโขทัย พ.ศ. 2450-2495 5. ส่งเสริมและโต้แย้ง : การสร้างประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ.2496-2534 6. สุโขทัยที่จับต้องได้ : การประดิษฐ์สร้าง \"สุโขทัย\" ภายนอกตำราประวัติศาสตร์ 7. บทสรุป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สมัยสุโขทัย เจดีย์อินคัลเลอร์ Ebook

฿475.00 ฿399.00

Tags: -

line