การเมืองภาคประชาชน
  • ฿280.00
  • ฿209.00

การเมืองภาคประชาชน ประวัติศาสตร์ความคิดและปฏิบัติการของนักต่อสู้ทางการเมือง นับจากยุคประชาธิปไตยครึ่งใบจนถึงปรากฏการณ์สนธิ ผู้เขียน อุเชนทร์ เชียงเสน ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475 สถานการณ์บ้านเมืองของไทยนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันยังคงอยู่ในสภาวะลุ่ม ๆ ดอน ๆ ซึ่งโดยมากมักผันแปรไปตามผู้มีอำนาจในแต่ละยุคสมัย.. "อุเชนทร์ เชียงเสน" นักวิชาการหนุ่มผู้คร่ำหวอดอยู่กับการขบวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองในแง่มุมต่าง ๆ จึงใช้โอกาสดังกล่าวสรรค์สร้างและเรียนรู้พัฒนาการทางการเมืองของไทยผ่านงานวิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนจะต่อยอดเป็นหนังสือ การเมืองภาคประชาชน ด้วยการนำเสนอรากเหง้าของปัญหาบ้านเมืองภายหลังเหตุการณ์ทางการเมือง เชื่อมโยงไปยังจุดเริ่มต้นของวาทกรรม "การเมืองภาคประชาชน" อันหมายถึงกระบวนการของประชาชนที่ตรวจสอบ ถ่วงดุล และคัดค้านแนวนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ นับแต่การรณรงค์ให้โหวตรับรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่ง การรวมตัวของขบวนการ "สมัชชาคนจน" เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่คนยากไร้ รวมถึงการถือกำเนิดของ "คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย" ที่เริ่มมีบทบาทเทียบเคียงเวทีการเมืองมากขึ้นตามลำดับ โดยกลุ่มองค์กรที่ได้ยกตัวอย่างดังกล่าว ไม่ว่าจะมีฐานมวลชนเป็นของตัวเองหรือเปล่า ล้วนกำเนิดจากรากเหง้าทางความคิดเกี่ยวกับ "การเมืองภาคประชาชน" แทบทั้งสิ้น และจุดหักเหสำคัญของขบวนการภาคประชาชนในช่วงเวลาต่อมาก็คือ การถือกำเนิดของ "พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย" ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อขับไล่ "ระบอบทักษิณ" เมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงตรงจุดนี้ย่อมสังเกตได้ชัดเจนว่า การต่อสู้เรียกร้องในฐานะ "การเมืองภาคประชาชน" เริ่มจะแตกต่างจากในอดีตอย่างไร ใช้รูปแบบการต่อสู้อย่างสันติอหิงหาเหมือนในอดีตหรือไม่ เชิดชูการกระจายอำนาจตามปณิธานประชาธิปไตยหรือเปล่า ใครคือผู้กำหนดกลเกมการเรียกร้อง จนถึงคำถามสำคัญก็คือ จริงหรือไม่ที่การต่อสู้กับระบอบทักษิณคือการเมืองภาคประชาชนตามเจตนารมณ์เดิม.. สารบัญ 1. ความคิด: ความรู้ และการศึกษาการเมืองภาคประชาชน 2. หลังการเมืองแบบฝ่ายซ้าย-พคท. (2524-2534) : การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความคิดของนักศึกษา-ปัญญาชนกลุม่ต่าง ๆ ยุคหลังฝ่ายซ้าย-พคท. 3. การเมืองไทยหลังพฤษภา 35 และเครือข่ายนักกิจกรรม ทางการเมือง การเมืองแบบเลือกตั้ง ประชาสังคมกับ "การเมืองบนท้องถนน" 4. ยุทธศาสตร์การเมืองไทยกับการสถาปนา "การเมืองภาคประชาชน" 5. รัฐธรรมนูญ "ฉบับประชาชน" และการทำให้ "การเมืองภาคประชาชน" เป็นสถาบัน 6. การเมืองภาคประชาชน ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย - สรุป การเปลี่ยนย้ายความคิด และการปรากฏตัวของการเมืองภาคประชาชน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การเมืองภาคประชาชน Ebook

฿280.00 ฿209.00

เปิด เปลื้อง เปลือย คำ ผกา Ebook

฿165.00 ฿139.00

มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง Ebook

฿300.00 ฿249.00

Tags: การเมืองการปกครองไทย, ประชาธิปไตย, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line